پروژه مپنا

یکی از پروژه های فن آوران البرز اجرای سردخانه شرکت بزرگ مپنا و اجرای اسکلت این سرد خانه می باشد.

در این عملیات ما با استفاده از تقویت سازه سوله و الحاق سازه جدید به آن و اجرای پایه ستون های سرد خانه با استفاده از کاشت میلگرد با چسب hilti re500 v3 این سازه جدید را در این شرکت بنا کردیم.

این عملیات مستلزم سرعت و دقت در انجام بود زیرا این شرکت محدودیت هایی از نظر اجرایی برای پیمانکاران داشت و ما باید به سرعت و دقت این پروژه را انجام میدادیم.