پروژه پتروشیمی اشتهارد

شرکت پتروشیمی اشتهارد کرج در نظر به اجرای ساختمانی اداری در سایت موجود داشت اما از آنجا که تغییرات نقشه جدید با سایت موجود مطابقت نداشت  مجبور به جابجایی ساختمان اصلی شد . در اینجا ما برای جابجایی ستون های جدید این ساختمان به شرکت فرستاده شدیم تا با کاشت میلگرد صفحه های جدیدی برای ستون های ساختمان تعبیه کنیم و با تقویت سازه ستون این ساختمان را بنا کنند.